Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (nr 104) ze zmianami (nr 162 i 178)

i

Ujednolicony rysunek studium

i

Stan miasta i uwarunkowania rozwoju - tekst ujednolicony

i

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta - tekst ujednolicony

i

Synteza ustaleń studium - tekst ujednolicony

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska- białej uchwalone było w 2012 r., a następnie we fragmentach zmienione zmianami w…… 

Ujednolicone Studium zamieszczone powyżej jest obowiązujące i zawiera ww. zmiany.

i

Studium nr 104

i

Zmiana studium nr 162

i

Zmiana studium nr 178