233 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia

i

Uchwała o planie

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIV/317/2019 z 17.12.2019 r.
  • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu 
    i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.07.2020 do 21.08.2020 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 15/2020 z 24.07.2020 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/596/2020 z 20.10.2020 r.
  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7486 z 28.10.2020 r.
s

UWAGA

Plan zastąpił część ustaleń planu nr 125

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie