229 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Poprzecznej i prof. dr. Józefa Michałowicza

i

Uchwała o planie

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr X/172/2019 z 27.08.2019 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 18/2019 z 6.09.2019 r.

  • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.08.2020 do 3.09.2020 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 16/2020 z 7.08.2020 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/597/2020 z 20.10.2020 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz., 7487 z 28.10.2020 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie