224 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Światopełka

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLIV/883/2018 z 27.09.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 21/2018 z 12.10.2018 r.
  • Opinia MKUA – Nr 00/2018 z 3.12.2018 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 25.01.2019 do 14.02.2019 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 1/2019 z 11.01.2019 r.
  • Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu – od 24.05.2019 do 13.06.2019 r.
  • Ogłoszenie w prasie –Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 10/2019 z 17.05.2019 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XII/254/2019 z 22.10.2019 r.
    Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 7232 z 31.10.2019 r.
s

UWAGA

Plan zastąpił część ustaleń planu nr 113

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienia RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS