220 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLII/847/2018 z 19.06.2018 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 14/2018 z 6.07.2018 r.
  • Opinia MKUA – Nr 0/2019 z 9.10.2019
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 31.01.2020 do 21.02.2020 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 2/2020 z 24.01.2020 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XX/494/2020 z 23.06.2020 r
  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 5148 z 1.07.2020 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Prognoza oddziaływania na środowisko