199 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVII/525/2017 z 21.03.2017 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 8/2017 z 14.04.2017 r.
  • Opinia MKUA – na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.08.2020 do 3.09.2020 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej Nr 16/2020 z 7.08.2020 r.
  • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/598/2020 z 20.10.2020 r.
  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7488 z 28.10.2020 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS