186 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIII/222/2015 z 24.11.2015 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 26/2015 z 18.12.2015 r.

  • Opinia MKUA – Nr 9/2016 z 25.05.2016 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.08.2016 do 15.09.2016 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Nr 17/2016 z 19.08.2016 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXIII/437/2016 z 29.11.2016 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6480 z 6.12.2016 r.

s

UWAGA

Zmiana dotyczy planu nr 1

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie