157 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej

i

Uchwała planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XIX/484/2012 z 29.05.2012 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 29.06.2012 r.

  • Opinia MKUA – nr 1/2013 z 8.05.2013 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.09.2013 do 15.10.2013 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 6.09.2013 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXXIX/932/2014 z 25.02.2014 r

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1384, z 7.03.2014 r.

s

UWAGA

Plan częściowo zastąpił ustalenia planu nr 128

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

GEOTIFF