146 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska”, dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej

i

Uchwała planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr III/28/2010 z 28.12.2010 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 8, z 25.02.2011 r.

  • Opinia MKUA – nr 9/2011 z 25.11.2011 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.04.2012 do 17.05.2012 r.

  • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 6.04.2012 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XX/521/2012 z 26.06.2012 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3444, z 16.08.2012 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu nr 88

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie

i

Uzasadnienie