133 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVIII/920/2009 z dnia 10.03.2009 r.

  • Ogłoszenie w prasie – 20.03.2009 r. (Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 12, z 20.03.2009 r.)

  • Opinia MKUA – nr 7/2009 z 7.09.2009 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu od 10.11.2009 do 9.12.2009 r.

  • Ogłoszenie w prasie – 3.11.2009 r. (Nr 258, Dziennik Zachodni)

  • Uchwalenie – uchwała Nr LIV/1274/2010 z dnia 27.04.2010 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 107, poz. 1780, z 15.06.2010 r.

s

UWAGA

  • Zmieniony częściowo zmianą planu nr 156
  • Częściowo zmieniany zmianą planów nr 226 

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Ekofizjografia

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

GEOTIFF