132 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Wapienicy, w rejonie ulicy Leśników

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  •  Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/897/2009 z dnia 17.02.2009 r.

  • Ogłoszenie w prasie – 6.03.2009 (Nr 10, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

  • Opinia MKUA – nr 8/2009 z 7.09.2009 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu od 1.02.2010 r. do 1.03.2010 r.

  • Ogłoszenie w prasie – 22.01.2010 (Nr 3, Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała)

  • Uchwalenie – uchwała Nr LVIII/1357/2010 z 29.06.2010 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl.. Nr 169 poz. 2768 z 02.09.2010 r.

s

UWAGA

Plan zmienił część ustaleń planu 66

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie