125 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XX/559/2008 z 29.01.2008 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 16 z 18.04.2008 r.

  • Opinia MKUA – nr 6/2009 z 4.08.2009 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 18.09.2009 r. do 16.10.2009 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 37 z 11.09.2009 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr L/1182/2009 z 22.12.2009 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 31, poz. 445, z 23.02.2010 r.

s

UWAGA

  • Zmieniony przez zmianę planów nr 182 (w zakresie stref zagożenia powodziowego) i plany nr 188 i 233
  • Zmieniany częściowo przez zmianę planów nr 226

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Ekofizjografia

i

Opinia RDOŚ i PPIS

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

GEOTIFF