123 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

i

Tekst i rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr V/84/2007 z 20.02.2007 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Tygodnik Powiatowy Bielsko-Biała, Nr 117 21.05.2007 r.

  • Opinia MKUA – nr 11/2009 z 2.12.2009 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 16.11.2012 do 14.12.2012 r.

  • Ogłoszenie w prasie, Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto z 9.11.2012 r.

  • Ponowne wyłożenie fragmentów projektu planu – od 26.04.2013 r. do 28.05.2013 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 19.04.2013 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/800/2013 z 25.06.2013 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4811, z 8.07.2013 r.

  • Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.34.2013 z dnia 2.08.2013 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów: § 18 pkt. 1 lit. b w zakresie słów: „we wschodniej części terenu”, § 19 pkt. 2 lit. b, w/w zapisy przestały obowiązywać, w pozostałej części uchwała obowiązuje.

DO POBRANIA

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Ekofizjografia

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzasadnienie

i

Podsumowanie

i

GEOTIFF