120 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w obrębie Lipnik, w rejonie ulic: Lipnickiej, Tkaczy, Wiosennej, Świerkowej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXIV/2121/2006 z 24.10.2006 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, nr 44, z 3.11.2006 r.

  • Opinia MKUA – nr 2/2007 z 14.03.2007 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.05.2007 r. do 12.06.2007 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 18, z 4.05.2007 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XV/362/2007 z 18.09.2007 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 187, poz. 3436 z 5.11.2007 r.

s

UWAGA

Zmienił część ustaleń planu nr 55

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

GEOTIFF