107 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLV/1477/2005 z dnia 14 .06.2005 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 254, z 31.10 – 1.11.2005 r.

  • Opinia MKUA – nr 5/2006 z 30.06.2006 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – 14.04.2008 – 13.05.2008 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 13, z 28.03.2008 r.

  • Ponowne wyłożenie fragmentu planu – 19.09.2008 – 17.10.2008 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Bielsko-Biała, Nr 36, z 5.09.2008 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XLIV/1063/2009 z 30.06.2009 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 148, poz. 2928, z 19.08.2009 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie

i

Karta informacyjna