096 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący teren położony w Lipniku na północ od ul. Polnej do potoku Niwka

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXIV/1067/2004 z dnia 28.09.2004 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 245, z 18.11.2004 r.

  • Opinia MKUA – nr 14/2005 z 13.12.2005 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 26.05.2006 do 26.06.2006 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni Beskidy, Nr 114, z 17.05.2006 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr LXIII/2074/2006 z 10.10.2006 r.

  • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 3778 z dnia 16.11.2006 r.

  • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – Maria i Marian Hankus

  • Wyrok WSA – oddalenie skargi

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Ekofizjografia

i

Prognoza oddziaływania na środowisko

i

Uzgodnienie PPIS