061 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
 • Uchwała o przystąpieniu – Nr LXVII/1067/2002 z dnia 8.10.2002 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni w Beskidach, Nr 29, 4.02.2003 r.

 • Opinia MKUA – nr 7/2007 z 14.12.2007 r.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 17.12.2012 r. do 18.01.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Bielsko-Biała nasze miasto, z 7.12.2012 r.

 • Ponowne wyłożenie fragmentów planu – od 15.04.2013 do 15.05.2013 r.

 • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, tygodnik miejski Bielsko-Biała nasze miasto, z 5.04.2013 r.

 • Uchwalenie – uchwała Nr XXXII/799/2013 z 25.06.2013 r. 

 • Ogł. Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 4810, z 8.07.2013 r.

 • Wojewoda Śląski wobec uchwały wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.33.2013 z 2.08.2013 roku, w którym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zapisów w: § 11 pkt. 2 lit. f, § 12 pkt. 2 lit. g . W/w zapisy przestały obowiązywać, w pozostałej części uchwała obowiązuje

 • Plan został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w dniu 30.01.2015 roku sąd wydał wyrok, w którym stwierdził częściową nieważność uchwały (§ 22 uchwały). Wobec nie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w/w zapis planu przestał obowiązywać z dniem 26.03.2015 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Uzasadnienie

i

Ekofizjografia

i

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

i

Uzgodnienie RDOŚ i PPIS

i

Opinie RDOŚ i PPIS

i

Podsumowanie

i

Karta informacyjna