039 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie mieszkalnictwa i usług zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

Plan obejmuje tereny położone w następujących gminach katastralnych:

B. Lipnik – teren w rejonie ulic: Piotrkowska, Lubelska, Pomorska, Ks. St. Brzóski

C. Hałcnów – teren przy ulicy Macierzanki 

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXVIII/307/2000 z dnia 11.04.2000

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 212, z 11.09.2001

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 14.07.2003 do 11.08.2003 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 153, z 3.07.2003

  • odrzucenie protestów i zarzutów – sesja Rady Miejskiej w dniu 27.08.2002 r.

  • Uchwalenie – uchwała Nr XVII/622/2003 z 28.10.2003 r.

  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 115 z 23.12. 2003 r., poz. 3702

s

UWAGA

  • Część „C” planu zastąpiona planem nr 69
  • Z obszaru planu został wyłączony teren objęty planem nr 89 (rejon ul. Startowej Suchej)
  • Plan zmieniany w części zmianą planu nr 226

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Zmiana uchwały o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna